JVLMA.lv
Par JVLMA » Starptautiskā sadarbība

JVLMA starptautiskā stratēģija 2014-2020

JVLMA darbība ir vērsta uz starptautiskās sadarbības attīstību globālā mērogā un vispirms uz integrāciju Eiropas mūzikas izglītības sistēmā un akadēmiskajā vidē, uz augstu kvalitātes standartu nodrošināšanu augstākajā mūzikas izglītībā. Starptautiskā sadarbība balstās uz īstermiņa aktivitātēm (meistarklases, semināri, lekcijas, intensīvie kursi),  regulāru studentu un pasniedzēju apmaiņu, dažādiem pasākumiem (konkursi, konferences, festivāli, koncerti, individuālie pētījumi),  dalību starptautiskos jauniešu orķestros  un koros, dažādu ES projektu realizāciju, partnerību starptautiskos profesionālos tīklos, VIAA administrētajām programmām,  dažādiem projektiem, kas tiek realizēti ar ārvalstu diplomātisko pārstāvniecību atbalstu, kā arī dalību transnacionālās programmās -  Fulbright, Yamaha.

JVLMA pievienojās  SOCRATES/ERASMUS programmai 1999.gadā, un kopš tā laika noslēgti divpusējie līgumi par pasniedzēju un studentu apmaiņu ar vairāk nekā 100 Mūzikas akadēmijām  23 Eiropas valstīs, kā arī sadarbības līgumi ar P. Čaikovska Maskavas Valsts Konservatoriju, N. Rimska-Korsakova Sanktpēterburgas Konservatoriju, Baltkrievijas Mūzikas akadēmiju, Tbilisi, Baku un Taškentas Konservatorijām.  JVLMA mērķtiecīgi veido pastāvīgas partnerattiecības ar vairākām Universitātēm ASV.  Dalība AEC (Eiropas Mūzikas akadēmiju un Konservatoriju asociācija) un ANMA (Ziemeļvalstu Mūzikas akadēmiju asociācija) noteica mūsu profesionāli orientēto partneru izvēli. Kopš 2008.gada Latvija ir pilntiesīga Ziemeļvalstu Ministru Padomes izglītības programmas NORDPLUS dalībvalsts, kas paver iespēju studentu un pasniedzēju apmaiņai Sibelius (akadēmiskā mūzika), NordPuls (džeza mūzika), NordOpera (vokālā mūzika) un NordTrad (tradicionālā mūzika) tīklu ietvaros. No 2017.gada JVLMA pievienojas arī ActinArt tīklam, kurš izveidots, lai Ziemeļu un Baltijas valstu mūzikas augstskolu studiju programmās ieviestu mākslinieka/mūziķa profesionālās darbības sociālos, uzņēmējdarbības, juridiskos un finansiālos aspektus.  NORDPLUS programmas ietvaros katru gadu notiek vairāki projekti un intensīvie kursi, kuros JVLMA ir vai nu koordinējošā augstskola vai viena no partneraugstskolām.  Ar JVLMA iniciatīvu tika aizsākts daudzgadīgs projekts Crossing Keyboards – sadarbība starp Rīgas, Viļņas, Tallinas un Helsinku Mūzikas akadēmiju klavieru katedrām (studentu koncerti, meistarklases),  kuram tagad jau pievienojusies arī Stokholmas Karaliskā Mūzikas augstskola.

 ES ERASMUS+ programmas ietvaros JVLMA studentiem ir iespēja  pavadīt 12 mēnešus katrā studiju ciklā studijās un praksē partneru augstskolās.  Sākot ar 2015./2016.akadēmisko gadu, ERASMUS+ programmai aptverot arī ES partnervalstis, JVLMA uzsāka studentu un pasniedzēju apmaiņu ar Baltkrievijas Mūzikas akadēmiju un plāno piesaistīt arī Tbilisi Konservatoriju.

JVLMA studenti  regulāri piedalās vairākos starptautiskos jauniešu orķestros un koros, tādējādi gūstot lielisku profesionālo pieredzi izcilu diriģentu vadībā, -  vislielākais izaicinājums un kvalitātes zīme ir dalība  EUYO /ES Jauniešu orķestris/, Gustav  Mahler Jugendorchester, Baltic Youth Philharmonic, Orkester Norden, Animato Stiftung. 

JVLMA darbojas vairākās starptautiskās organizācijās:

AEC (Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen)  www.aec-music.eu

ANMA (Association of the Nordic Music Academies)   http://www.nordplusmusic.net/index.php?id=6

EPTA (European Piano Teachers Association)   http://epta-europe.org/

ESTA (Europeam String Teachers Association) 

EVTA (European Voice Teachers Association)  http://www.evta-online.eu/

ECMTA (European Chamber Music Teachers Association)  http://www.ecmta.eu/

EAS (European Association for Music in Schools)  https://eas-music.org/

EOA (European Opera Academy)    http://www.europeanopera.academy/

 

JVLMA starptautiskā stratēģija paredz tālāku mācību procesa internacionalizāciju, lai sniegtu studentiem un pasniedzējiem starptautisku perspektīvu visās studiju jomās, kā arī administrācijā. Galvenie starptautiskās stratēģijas mērķi turpmākajam periodam ir sekojoši:

 • Īstenot Eiropas dimensiju mūzikas izglītībā;
 • Paplašināt partneraugstskolu tīklu, aptverot Balkānu reģiona valstis ar ārkārtīgi bagātu tradicionālās mūzikas mantojumu un labi attīstītām mūsdienu izpildītājmākslas tradīcijām, īpaši pūšaminstrumentu nozarē;
 • Intensificēt starptautisko marketingu ar mērķi piesaistīt talantīgus studentus no Eiropas un partnervalstīm, kā arī no citām pasaules valstīm;
 • Atbalstīt pasākumus, kuru rezultātā ievērojami palielinātos angļu valodā apgūstamo studiju kursu skaits, ieskaitot JVLMA e-studiju vidē piedāvāto studiju kursu tulkojumu angļu valodā;
 • Uzsākt darbu pie kopīgo profesionālās maģistrantūras studiju programmu izveides Instrumentālajā mūzikā un akadēmiskās maģistrantūras studiju programmas izveides Muzikoloģijā un Etnomuzikoloģijā sadarbībā ar partneraugstskolām.

 

Turpmākajā periodā JVLMA izvirzījusi sekojošas prioritātes:

 • Studentu studiju un prakses mobilitāte bakalaura, maģistra un doktora studiju ciklā ES un partnervalstīs;
 • Akadēmiskā un pārējā JVLMA personāla starptautiskā mobilitāte pasniedzēju apmaiņas un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas ietvaros, kas aptver visas JVLMA akadēmiskās un administratīvās struktūrvienības un dod iespēju uzkrāt un dalīties ar zināšanām un pieredzi starptautiskā mērogā;
 • Konsekventi īstenot vienlīdzīgu pieeju studentu un personāla mobilitātē;
 • Starptautisku pedagoģisko aktivitāšu ieviešana un popularizēšana (intensīvie studiju kursi -  kopīgie studiju kursi – kopīgās maģistra studiju programmas);
 • Dalība starptautiskajos intensīvajos kursos (NORDPLUS un citu programmu ietvaros);
 • Dalība daudzpusējos tematiskos pētījumos un tīklos, kurus administrē un koordinē AEC;
 • Zinātniskā darba (artistic research) izvēršana starptautiskās sadarbības ietvaros, kas rezultēsies inovatīvās un starpdisciplinārās studiju programmās.

 

Starptautiskā stratēģija ir cieši saistīta ar JVLMA studiju programmu attīstības plānu 2014.-2020.gg., kas nosaka Akadēmijas modernizāciju un konkurētspēju. Tiek izvirzīti sekojoši uzdevumi:

a) Veidot studiju kursu saturu atbilstoši darba tirgus prasībām Latvijas un Eiropas kontekstā;

b) Nodrošināt studentu patstāvīgā darba saturu un apjomu atbilstoši ECTS (Eiropas Kredītpunktu Pārneses Sistēma) prasībām, izmantojot kvalitatīvu mūsdienīgu aprīkojumu un e-studiju vides tehnoloģijas;

c) Palielināt studiju kursu skaitu, kurus iespējams apgūt angļu valodā;

d) Nodrošināt studentiem visas iespējas iegūt papildus prasmes un zināšanas studiju vai prakses mobilitātē;

e) Sadarbībā ar partneraugstskolām veidot kopīgās maģistra studiju programmas;

f)  Pilnveidot “zināšanu trīsstūri”, kuru veido izglītība, pētnieciskais darbs un profesionālās aktivitātes – šis princips veicina jaunu studiju kursu ieviešanu, kas saistīti ar producēšanu un mūzikas projektu realizēšanu, projektu menedžmentu un pašmenedžmentu (līdzekļu piesaistīšanas un marketinga prasmju, vadības un komunikācijas prasmju attīstīšana un pielietošana);

g)  Atbalstīt akadēmiskā personāla mobilitāti kā vienu no būtiskākajiem priekšnoteikumiem profesionālajai izaugsmei;

h) Ārvalstu pasniedzēju iesaistīšana mācību procesā ar mērķi uzlabot pedagoģiskā un pētnieciskā darba kvalitāti (īpaši maģistrantūras un doktorantūras studiju programmās);

i) Panākt izmaiņas valsts finansēto augstākās izglītības iestāžu budžeta politikā, tādējādi nodrošinot efektīvu pārvaldību un finansēšanas mehānismu un veiksmīgu JVLMA modernizācijas un internacionalizācijas īstenošanu periodā līdz 2020.gadam.

 

aktualizēts: 21.02.2017 16:45