JVLMA.lv
Studējošo pašpārvalde

JVLMA Studējošo pašpārvalde

Kr. Barona iela 1, 024. kabinets, Rīga, LV-1050
pasparvalde@jvlma.lv
http://www.facebook.com/pasparvalde

Kas ir JVLMA Studējošo pašpārvalde? 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Studējošo pašpārvalde ir studējošo Kopsapulces vēlēta institūcija deviņu cilvēku sastāvā, kas pārstāv JVLMA studentu intereses, piedalās veiksmīga studiju procesa īstenošanā un uzlabošanā, kā arī organizē pasākumus. Svarīgs Studējošo pašpārvaldes uzdevums ir finansējuma piešķiršana studentu radošajiem braucieniem. 

Kā Studējošo pašpārvalde pārstāv studentu intereses? 

Studējošo pašpārvalde piedalās JVLMA struktūrvienību (Senāta, Satversmes, Stipendiju komisijas, Akadēmiskajā šķīrējtiesas, Revīzijas komisijas un Ētikas komisijas), Latvijas Mākslu augstskolu asociācijas un Latvijas Studentu apvienības darbā. Studējošo pašpārvalde sadarbojas arī ar Latvijas Mākslas akadēmijas Studentu padomi un Latvijas Kultūras akadēmijas Studējošo pašpārvaldi, pārstāvot mākslu augstskolu studentu intereses dažādās Latvijas Republikas institūcijās un organizējot kopīgus pasākumus. 

Kādus pasākumus rīko Studējošo pašpārvalde? 

Studējošo pašpārvaldes ikgadēji rīkotie pasākumi ir 1. septembra, Ziemassvētku un Izlaiduma balle. Ik gadu piedāvāto pasākumu klāsts tiek papildināts – laika gaitā rīkota Sporta diena, Galda futbola turnīrs, apsveikums Valsts proklamēšanas svētkos un citas aktivitātes. Vairāku gadu garumā Studējošo pašpārvaldes Neatkarīgā žūrija piedalās arī JVLMA konkursa „Labākais studentu kameransamblis” vērtēšanā, pasniedzot balvu „Radošākajam” un „Artistiskākajam” ansamblim. 

Kāda ir Studējošo pašpārvaldes iekšējā struktūra? 

Studējošo pašpārvaldē darbojas deviņi studentu pārstāvji. Pirmajā Pašpārvaldes sēdē, atklāti balsojot, tiek ievēlēti sekojoši amati:

  • Priekšsēdētājs, kas organizē Pašpārvaldes darbu, kā arī reprezentē to JVLMA un citās organizācijās;
  • Priekšsēdētāja vietnieks, kas palīdz priekšsēdētājam organizēt Pašpārvaldes darbu un nepieciešamības gadījumā aizstāj priekšsēdētāju;
  • Iekšlietu koordinators, kas veic komunikāciju ar JVLMA studentiem, apzinot aktuālās problēmas un nepieciešamos uzlabojumus;
  • Ārlietu koordinators, kas veido sadarbību ar citu augstskolu pašpārvaldēm;
  • Sabiedrisko attiecību koordinators, kas atbild par Pašpārvaldes publisko tēlu JVLMA un citur, nodrošina Pašpārvaldes paveiktā darba publicitāti;
  • Pasākumu koordinators, kas nodrošina Pašpārvaldes pasākumu organizēšanu un norisi;
  • Sporta koordinators, kas veido sadarbību ar JVLMA Sporta centru un nodrošina sporta pasākumu organizēšanu un norisi.

JVLMA Studējošo pašpārvaldes pašreizējais sastāvs: 

Matīss Tučs - priekšsēdētājs
Ance Skopanes - priekšsēdētāja vietniece
Egija Ungure - iekšlietu koordinatore
Viktorija Pakalniece - pasākumu koordinatore
Kristians Krievāns - ārlietu koordinators
Ketija Ringa-Karahona
Ansis Bētiņš 
Emīlija Leiškalne
Lāsma Neulāne
 
 
 

aktualizēts: 08.04.2019 16:54