JVLMA.lv
Vadība

JVLMA vadība

Akadēmijas vadības koleģiālās lēmējinstitūcijas un augstākās amatpersonas ir:

  • Satversmes sapulce;
  • Senāts;
  • Akadēmiskā šķīrējtiesa;
  • Rektors;
  • Prorektori.

Satversmes sapulce ir Akadēmijas personāla augstākā pārstāvības un vadības institūcija un lēmējinstitūcija akadēmiskajos un zinātniskajos jautājumos.

Senāts ir Akadēmijas personāla koleģiāla vadības lēmējinstitūcija, kas izstrādā un apstiprina kārtību un noteikumus visām Akadēmijas darbības jomām, piedalās Satversmes sapulces apstiprināto darbības stratēģisko mērķu īstenošanā, kā arī veic citas funkcijas. Senāta darbību reglamentē Satversmes sapulces apstiprināts nolikums.

Akadēmiskā šķīrējtiesa izskata akadēmiskā personāla un studējošo iesniegumus par Akadēmijas Satversmē noteikto akadēmisko tiesību ierobežojumiem, strīdus starp Akadēmijas amatpersonām, struktūrvienību pārvaldes institūcijām, kas atrodas pakļautības attiecībās.

Rektors ir Akadēmijas augstākā amatpersona, kas īsteno Akadēmijas vispārējo administratīvo vadību un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Akadēmiju

Prorektori atbilstoši amata aprakstam veic akadēmiskā, zinātniskā un administratīvi saimnieciskā darba vadību.

aktualizēts: 01.07.2012 13:34