JVLMA.lv
Studijas

Studijas JVLMA 

JVLMA īsteno valsts akreditētas bakalaura, maģistra un doktora pilna laika studiju programmas (kopā 13) ar vairākām apakšprogrammām, dažādām specializācijām un profiliem. Augstskolas un visu studiju programmu pirmā akreditācija notika 2001. gada novembrī.

Studējošo rokasgrāmata

JVLMA studējošo rokasgrāmata (PDF aktualizēts 01.09.2017.)

Aktuālā informācija

Pamatojoties uz JVLMA Studējošo iekšējās kārtības noteikumiem un Studiju līgumiem, studējošajiem jāiesniedz ziņas par izmaiņām personas apliecinošajos dokumentos (pasēs, dzīves vietas deklarācijās) Studiju programmu direkcijā, 101.telpā.

Metodiski norādījumi akadēmisko darbu izstrādei

Ar JVLMA Zinātniskās padomes lēmumu apstiprināti „Metodiski norādījumi akadēmisko darbu izstrādei”. Norādījumi sniedz ieskatu akadēmisko darbu veidos, struktūrā, darbu noformējuma principos, darbu iesniegšanas un aizstāvēšanas nosacījumos, kā arī piedāvā noformējuma paraugus.

C-daļu apguve 2018./2019. akadēmiskajā gadā

C daļas (brīvās izvēles studiju kursu) apguve - bakalauri, 3./4. kurss
C daļas (brīvās izvēles studiju kursu) apguve - maģistri, 1. kurss

 

Vispārizglītojošo studiju kursu moduļi bakalaura studiju programmās

JVLMA izstrādājusi modulārās izglītības pilotprojektu profesionālo bakalaura studiju programmu A-blokos. Moduļi paredz tematisko daļu izvēli no kataloga, nodrošinot studējošo individuālām profesionālajām vajadzībām atbilstošas tematiskās daļas trijos moduļos: Kultūra sabiedrībā, Uzņēmējdarbības pamati un Komunikācija profesionālajā vidē. Moduļu izstrāde noritējusi atbilstoši Ministru kabineta Noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu (Nr.512, 26.08.2014.).

Lai sekmīgi nodrošinātu docētāju piesaisti, studējošie tiek aicināti šim gadam, t.i. 2019./2020. akadēmiskā gada rudens un pavasara semestriem norādīt primārās izvēles (atbilstoši diagrammā norādītajam tematisko daļu skaitam attiecīgajos moduļos), kā arī otro un trešo prioritāti (gadījumiem, ja uz prioritāro kursu netiks saņemts pietiekams pieteikumu skaits grupas komplektēšanai) līdz 2019. GADA 1. JŪLIJAM.

Studējošie, kuri nebūs veikuši izvēles noteiktajā periodā, tiks pievienoti tematiskajām daļām, kurām nepieciešams grupu piepildījums!

Lai iegūtu nepieciešamos kredītpunktus, attiecīgajos semestros nepieciešams apgūt diagrammā norādīto tematisko daļu skaitu.*

*(piemērs - 2. kursam: rudens semestrī 1 tematiskā daļa modulī Kultūra sabiedrībā, 2 tematiskās daļas modulī Uzņēmējdarbība, un 1 tematiskā daļa modulī Komunikācija profesionālajā vidē (pavisam kopā 4 tematiskās daļas); pavasara semestrī 2 tematiskās daļas modulī Kultūra sabiedrībā, 2 tematiskā daļas modulī Uzņēmējdarbība, 1 tematiskā daļa modulī Komunikācija profesionālajā vidē (pavisam kopā 5 tematiskās daļas)). 

Moduļu un tematisko daļu apraksti (PDF)
1. Kultūra sabiedrībā (2019./2020.)
2. Uzņēmējdarbības pamati (2019./2020.)
3. Komunikācija profesionālajā vidē (2019./2020.)

 

Tematisko daļu pieteikumu formas (Google Forms)
1. Kultūra sabiedrībā
2. Uzņēmējdarbības pamati
3. Komunikācija profesionālajā vidē
4. Veidlapa jūsu jautājumiem par tematiskajām daļām un izvēlēm

 

Jautājumi par moduļiem un tematiskajām daļām
1. Jautājums:
Vai topošajiem 3.kursa studentiem arī jāizvēlas uzņēmējdarbības tematiskās daļas, ja uzņēmējdarbībā jau iegūti KP 1. un 2. kursā?
Atbilde:
3. kursa studējošie atbilstoši iepriekšējiem studiju plāniem jau izpildījuši minimālās kredītpunktu prasības, taču ņemot vērā lielo individuālās iniciatīvas nozīmi uzņēmējdarbībā JVLMA piedāvāto studiju jomu absolventu profesionālajā darbībā, arī 5. un 6. semestra studējošajiem jāizvēlas pa 1 tematiskai daļai katrā semestrī. Uzmanību būtu vērts pievērst kursiem, kuri saistīti ar radošo industriju projektiem (projektu inkubācija, akselerācija), kā arī indivīda profesionālo pozicionēšanos attiecīgās jomas tirgū (starptautiskā tirgus īpatnības, zīmoli, izpildītājmākslinieku aģentūras, u.tml.).
Atbilstoši "Noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu", visās bakalaura studiju programmās iekļaujams modulis uzņēmējdarbības profesionālās kompetences veidošanai (inovācijas, uzņēmumu organizācija un dibināšana, vadīšanas metodes, u.c.) 6 vai vairāk kredītpunktu apjomā.
2. Jautājums:
Ja tiks uzsāktas studijas 1. kursā, tad jāizvēlas tikai 1 tematiskā daļa (protams, ar rezerves variantiem) no "Kultūra sabiedrībā" un 1 tematiskā daļa no "Komunikācija profesionālajā vidē" rudens semestrim, un attiecīgi 1 un 2 daļas no šiem moduļiem pavasara semestrī?
Atbilde:
Jā, tieši tā.
3. Jautājums:
Tātad moduļa "Uzņēmējdarbības pamati" pieteikumu formā topošajam 1.kursa studentam nav jāatzīmē nekas?
Atbilde:
Jā, jo 1. kursā šis modulis vēl nav plānots.
4. Jautājums:
2., 3., 4. kursa tematisko daļu izvēles tiks veiktas pirms attiecīgā studiju gada?
Atbilde:
Tieši tā!
5. Jautājums:
Vai man jāizvēlas A-daļas moduļi, ja visa A daļa ir pielīdzināta no iepriekšējām studijām?
Atbilde:
Ja A daļa pielīdzināta, tad izvēli nav nepieciešams veikt, jo KP jau iegūti.
6. Jautājums:
Vai 1 tematiskā daļa tiek apgūta tikai 1 semestra ietvaros, vai arī to var turpināt nākošajā semestrī?
Atbilde:
1 tematiskās daļas apguve paredzēta viena semestra (iespējams, pat 1-2 nedēļu) ietvaros. Moduļa tematiskā daļa tehniski ir studiju kursa sastāvdaļa: piemēram, tematiskā daļa "Vērtību interpretāciju principi un metodes kultūru analīzē" ir kursa "Ievads kultūras analīzē" daļa un paredzēta vienam semestrim, taču citas kursa "Ievads kultūras analīzē" tematiskās daļas (piemēram, "Modernisms un postmodernisms = to atšķirība no klasiskās Eiropas kultūras") pieejamas nākamajos semestros, ja vēlaties padziļināt zināšanas, piemēram, kultūras analīzes jomā.
7. Jautājums:
Ja 2. kursam rudenī jābūt 2 tematiskajām daļām modulī "Uzņēmējdarbība", tad anketa jāsūta 2 reizes? Līdzīgs jautājums par "Kultūru sabiedrībā".
Atbilde:
Nē, šajā gadījumā Jūsu norādītā 2. prioritāte tiks uzskatīta par 2. tematiskās daļas izvēli, lai nesarežģītu pieteikšanās un pieteikumu vēlākas apstrādes procesu.
8. Jautājums:
Vai tematisko daļu izvēle jāveic, ja studijas JVLMA 1. kursā tiks uzsāktas rudenī un A daļa no iepriekšējām studijām vēl nav pielīdzināta?
Atbilde:
Jā, izvēle jāveic, jo pirms pielīdzināšanas procesa veikšanas nav zināms tā rezultāts, savukārt pēc pielīdzināšanas rezultāta saņemšanas var izrādīties problemātiski nodrošināt studijas vēlamajā tematiskajā daļā.
9. Jautājums:
Vai tematiskās daļas jāizvēlās arī 4.kursa, 7.semestra studentam, ja daļas piedāvāto priekšmetu jau izskatīta, un gūts ieskats, ka puse jau augstākā vai zemākā līmenī apgūta JVLMA vai LU ietvaros.
Atbilde:
Atbilstoši diagrammai, 4. kursā jāizvēlas tematiskās daļas modulī "Kultūra sabiedrībā" rudens un pavasara semestrī. Ja veikts A daļas studiju kursu pielīdzinājums JVLMA vai citā augstskolā apgūtiem studiju kursiem un no JVLMA saņemts oficiāls atzinums, ka A daļas kursu KP jau iegūti iepriekšējās studijās, tad pielīdzinājums attieksies uz izvēlētajiem A daļas tematiskajām daļām.
10. Jautājums:
Vai tematisko daļu "Lietišķā angļu valoda" var izvēlēties tikai vienam semestrim?
Atbilde:
Kursa saturs paredzēts vienam semestrim, taču nav izslēgta iespēja, ka grupas tiks formētas atbilstoši studējošo iepriekš iegūto zināšanu līmenim. Šis jautājums būs Svešvalodu klases kompetencē.
11. Jautājums:
Vai moduļa ""Komunikācija profesionālajā vidē"" vācu valodas kursa apguve ir paredzēta studentiem bez iepriekšējām valodas zināšanām?
Atbilde:
Atbilde uz šo jautājumu atrodama tematisko daļu aprakstos (piemēram tematiskā daļa "Gribu runāt vāciski" - vācu valodas pamatlīmenis).
12. Jautājums:
Vai krievu valodas kursa apguve ir paredzēta studentiem ar minimālām krievu valodas zināšanām?
Atbilde:
Atbilde uz šo jautājumu atrodama tematisko daļu aprakstos (piemēram tematiskā daļa "Lietišķā krievu valoda" - no pamatiem).
13. Jautājums:
Vai ir iespējams norādīt prioritātes ne tikai tematisko daļu, bet arī moduļu izvēlē?
Atbilde:
Iepriekšējā sistēma Vispārizglītojošo studiju kursu blokā neparedzēja nekādas izvēles. Studiju kursu moduļi ieviesti, lai nodrošinātu MK noteikumu izpildi un studiju plānu atbilstību LR likumdošanai, vienlaikus nodrošinot studējošajiem izvēli to tematiskajās daļās.

aktualizēts: 18.06.2019 12:20